1. Política de privadesa

LOBITO IC, SL . informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser demanats per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.

En aquest sentit, LOBITO IC, SL garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reial Decret 1720/ 2007, del 21 desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

L´ús d´aquest web implica l´acceptació d´aquesta política de privadesa.

2. Recollida, finalitat i tractaments de dades

LOBITO IC, SL té el deure d'informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, ja sigui mitjançant l'enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos al lloc web. En aquest sentit, LOBITO IC, SL serà considerada com a responsable de les dades demanades mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

Alhora LOBITO IC, SL informa els usuaris que la finalitat del tractament de les dades recollides contempla: L'atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió a l'agenda de contactes, la prestació de serveis i la gestió de la relació comercial.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, emmagatzematge, modificació, transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

Totes les dades personals, que siguin recollides a través del lloc web de LOBITO IC, SL , i per tant tingui la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporades als fitxers declarats davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per LOBITO IC , SL

3. Comunicació d'informació a tercers

LOBITO IC, SL informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, llevat que aquesta cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d'un servei impliqui la necessitat d'una relació contractual amb un encarregat de tractament . En aquest darrer cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan LOBITO IC, SL disposi del consentiment exprés de lusuari.

4. Drets dels usuaris

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal concedeix als interessats la possibilitat dexercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

Mentre que les dades de l'usuari són objecte de tractament per part de LOBITO IC, SL Els usuaris podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb allò previst a la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals .

Per fer ús de l'exercici d'aquests drets, l'usuari s'haurà de dirigir mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a l'adreça següent: LOBITO IC, SL, C/ Amadeu Vives 17, Codi postal: 08440, Ciutat: Cardedeu, Província: Barcelona o l'adreça que sigui substituïda al Registre General de Protecció de Dades. Aquesta comunicació ha de reflectir la informació següent: Nom i cognoms de l'usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.

L'exercici de drets l'ha de fer el mateix usuari. Això no obstant, poden ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l'autoritzat. En aquest cas, cal aportar la documentació que acrediti aquesta representació de linteressat.